فیلم سینمایی شیخ شریف 
   خلاصه داستان:این فیلم در دو مقطع مبارزاتی شهید قنوتی در دوران طاغوت در شهر بروجرد و روزهای
آغازین جنگ تحمیلی در خرمشهر را نشان می دهد که سرانجام این شهید بزرگوار
در عصر روز ۲۴ مهر ۱۳۵۹ در خرمشهر بدست سربازان بعثی به طرز فجیعی به شهادت می رسد
.زمان : ۰۱:۱۱:۲۶با بازیگری جعفر دهقان

 |Download |